fpd.org.tr fpd.org.tr - Finansal Planlama Derne?i

fpd.org.trWebsite Profile

Title: Finansal Planlama Derne?i
Keywords:
Description:finansal planlama, financial planning, fpd, fpsb, Finansal Planlama Derne?i
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

fpd.org.tr Information

Website / Domain:fpd.org.tr
Website IP Address:94.73.144.6
Domain DNS Server:ns1.natrohost.com,ns2.natrohost.com

fpd.org.tr ranks

Alexa Rank:15903291
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fpd.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$7,621
Daily Revenue:$20
Monthly Revenue:$626
Yearly Revenue:$$7,621
Daily Unique Visitors:1,921
Monthly Unique Visitors:57,630
Yearly Unique Visitors:701,165

fpd.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Sun, 23 Sep 2018 23:27:28 GMT

fpd.org.tr WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

fpd.org.tr Similar Website

Domain WebSite Title
ipuder.org ?puder ?l Planlama Uzmanlar? Derne?i – ?puder il planlama uzmanlar? derne?i
fo-der.org Foder Foder - Finansal Okuryazarl?k ve Eri?im Derne?i
yepud.org YEPUD Yarat?c? Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derne?i
kariyerplanlama.org Kariyer Planlama Derne?i | üniversite ?ncesi Kariyer Planlamada ?ncü Kurum…
fkb.org.tr Finansal Kurumlar Birli?i
turnadernegi.org TURNA DERNE?? | turna derne?i
uykudernegi.org Uyku Derne?i | Uyku Derne?i
karikaturculerdernegi.com Karikatürcüler Derne?i ? Karikatürcüler Derne?i
rad.org.tr Rejyonal Anestezi Derne?i - Anestezi Derne?i
emlakdernegi.com Emlak Derne?i - Emlak Derne?i
multeciler.org.tr Mülteciler Derne?i – Mülteciler Derne?i
riskanaliz.net Risk Analizleri ve Y?netimi, Finansal Riskler, ?? Güvenli?i
amasyaplanlama.gov.tr Amasya Valili?i ?l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü?ü
istanbulplanlama.gov.tr T.C. ?stanbul Valili?i ?l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü?ü
kocaelikuyumculardernegi.com Kocaeli Kuyumcular Derne?i
klinikembriyoloji.org Klinik Embriyoloji Derne?i
atanamayanuzmanlardernegi.com Atanamayan Uzmanlar Derne?i
kaced.org Ka?ed Derne?i

fpd.org.tr Alexa Rank History Chart

fpd.org.tr aleax

fpd.org.tr Html To Plain Text

Finansal Planlama Derne?i This Is A Custom Widget . +90 212 318 32 07|bilgi@fpd.org.tr Hakk?m?zda Ba?kan?m?zdan Y?netim Y?netim Kurulumuz FPD Tüzü?ü FPSB Nedir? FPD Nedir? Ana Sayfa Vizyonumuz Misyonumuz Finansal Planlama Uzman? Ne ??e Yarar Kurucular?m?z E?itimlerimiz E?itim Program?m?z Yeditepe üniversitesi Bilgi üniversitesi Kaynaklar FPD Standartlar? Finansal Planlama Nedir? FPD Tan?t?m Sunumu Mevzuat Duyurular Duyurular Bas?n Duyurusu 18 May?s 2015 Bas?nda Biz üyelik FPD Blog ?leti?im Hakk?m?zda Ba?kan?m?zdan Y?netim Y?netim Kurulumuz FPD Tüzü?ü FPSB Nedir? FPD Nedir? Ana Sayfa Vizyonumuz Misyonumuz Finansal Planlama Uzman? Ne ??e Yarar Kurucular?m?z E?itimlerimiz E?itim Program?m?z Yeditepe üniversitesi Bilgi üniversitesi Kaynaklar FPD Standartlar? Finansal Planlama Nedir? FPD Tan?t?m Sunumu Mevzuat Duyurular Duyurular Bas?n Duyurusu 18 May?s 2015 Bas?nda Biz üyelik FPD Blog ?leti?im E?itimlerimiz Ba?l?yor! Yeditepe üniversitesi E?itim Program? i?in T?klay?n! Ana Sayfayalcin2016-01-20T15:26:17+00:00 Finansal Planlama Derne?i, Türkiye’de CFP (Certified Financial Planner) ünvan?n? vermeye yetkili tek kurumdur. Financial Planning Standards Board (FPSB), Dünyada CFP ünvan?n? veren yap? olup, ABD’de 1973 y?l?nda kurulmu? ve bugün 26 ülkede hizmet veren bir kurumdur. Finansal Planlama Derne?i kurulu?undan itibaren FPSB üyesidir. FPD Tanitim Sunumu Finansal Planlama Derne?i Ba?kan? Say?n Do?an Murat Ergin’in TV 24’de, Finansal Planlama ve Finansal Planlama Uzmanl??? hakk?nda kat?ld??? r?portaj. Finansal Planlama Derne?i Ba?kan? Say?n Do?an Murat Ergin’in 5 Kas?m 2015 tarihinde BloombergHT kanal?nda, Finansal Planlama ve Finansal Planlama Uzmanl??? hakk?nda kat?ld??? r?portaj. Finansal Planlama Derne?i Ba?kan? Say?n Do?an Murat Ergin’in 26 Ekim 2015 tarihinde CNBC-e kanal?nda, Finansal Planlama ve Finansal Planlama Uzmanl??? hakk?nda kat?ld??? r?portaj. Finansal Planlama Nedir? Finansal planlama, ki?ilerin tüm finansal ihtiya?lar?n? bir bütün olarak de?erlendiren ve ki?iye en uygun finansal ??zümleri sunan bir dan??manl?k hizmetidir. Finansal planlama uzman?, kendisine ba?vuranlar?n gelirlerini, giderlerini, varl?klar?n?, bor?lar?n?, risk alabilme profillerini ve gelecekte ula?may? istedikleri… Devam? Finansal Planlama Uzmanl??? Bireylerin ya?am yollar?nda kendileri i?in koymu? olduklar? hedeflere daha kolay ula?abilmeleri i?in finansal durumlar?n?n y?netilmesine finansal planlama diyoruz. Bir finansal planlama uzman?, bireyin bugünkü ve gelecekteki olas? gelir gider dengesi ve varl???n? g?z ?nünde bulundurarak hedeflerine… Devam? Dernek üyeli?i Hakk?nda Derne?in d?rt tip üyeli?i vard?r. Finansal Planlama Uzman? üye Bireysel üye Kurumsal üye Onursal üye… Devam? Ba?kan?m?zdan Finansal planlama, bireyin ki?ilik ?zelliklerini, beklentilerini ve ihtiya?lar?n? dikkate alan, yeni ve kal?c? bir finansal dan??manl?k yakla??m?ndan do?mu?tur. Bu yakla??m, bireyi ve ihtiya?lar?n? tam merkeze alarak, ki?iye sadece yat?r?m ürünlerini de?il, ki?inin ihtiyac? olabilecek tüm finansal hizmetleri 360 derecelik bir a??yla sunar. B?ylelikle Devam?… × How About This Wicked Cool Popup Modal? Avada’s Humbled History Close Her ba?ar?l? insan?n bir plan?, her ba?ar?s?z insan?n bir mazereti vard?r. “Finansal Planlama Uzman?” “bireyin hayat hedeflerini yakalamas?na yard?mc? olarak onun hayat standard?n? yükselten profesyonel bir rehberdir” Dünyada Ka? Tane Finansal Planlama Uzman? Var? 1985 y?l?nda 10 bin ki?i olan Belgeli finansal Planlama uzmanlar?, bugün 26 ayr? ülkede toplam 170 bin ki?iye ula?m?? bulunmaktad?r. Hangi ülkede Ka? Finansal Planlama Uzman? var. ABD’de 70 bin, Japonya’da 19 bin, Kanada’da 17 bin, ?in’de 15 bin, Avustralya’da 5 binin üzerinde sertifikal? Finansal Planlama Uzman? bulunmaktad?r. Neden Sertifikal? Uzmanlar Belgeli Finansal Planlama uzmanl???, dünya ?ap?nda kendini ispat etmi?, dünyan?n en eski ve en tan?nm?? üst seviye sertifikasyon program?d?r. Bu belgeye sahip olmak, ki?inin Finansal Planlama alan?nda gerekli olan bilgi, beceri, etik de?erlere sahip oldu?unun ?nemli bir g?stergesidir. Finansal Planlama Uzman?n?n Profili Finansal Planlama Standartlar? Kurulu’nun (FPSB) finansal planlama yeterlilik profili, finansal planlama yapan uzman?n planlama konusuna ili?kin yetenek, beceri, tav?r, dü?ünce, yarg?, muhakeme, bilgi ve tecrübelerini tan?mlamaktad?r. Yeterlilik profili, ü? ana ba?l?k alt?nda toplanmaktad?r. Bunlar finansal planlama uzman?n?n: 1. Yetkinlikleri, 2. Profesyonel becerileri, 3. Konu alan?ndaki bilgi seviyesidir Finansal Planlama Uzman?n?n Yetkinlikleri FPSB, planlama uzman?n?n yetkinliklerini, dikey eksende, finansal planlama faaliyetleri ba?l??? alt?nda ü? b?lüme (veri toplanmas?, veri analizi ve veri sentezi); yatay eksende de, finansal planlama ??eleri ba?l??? alt?nda alt? b?lüme (finansal y?netim, varl?k y?netimi, risk y?netimi, vergi planlamas?, emeklilik planlamas? ve mülk y?netimi) ay?rmaktad?r. Finansal Planlama ??eleri FPSB planlama uzman?n?n yetkinliklerini alt? finansal planlama ??esi alt?nda kategorize etmi?tir. ? Finansal Y?netim ? Varl?k Y?netimi ? Risk Y?netimi ? Vergi Planlamas? ? Emeklilik Planlamas? ? Mülk Y?netimi Profesyonel Beceri Finansal Planlama Standartlar? Kurulu’nun (FPSB) finansal planlama yeterlilik profilinde tan?mlam?? oldu?u profesyonel beceriler d?rt b?lümden olu?maktad?r: a) Profesyonel yükümlülük b) Uygulama c) ?leti?im d) Kavrama Finansal Planlama Uzman? Bilgi Seviyesi Finansal planlamada uzman?n planlamay? etkili ve ba?ar?l? bir ?ekilde yapabilmesi, o uzman?n finansal planlama konusunu hem teorik olarak ne kadar iyi bildi?ine, hem de pratik alanda ne kadar ba?ar?l? ve etkin ?ekilde kullanabildi?ine ba?l?d?r. Mü?terisine planlama yaparken, uzman, planlama alan?nda ??renmi? oldu?u tüm bilgileri, sahip oldu?u profesyonel beceriler ve yetkinliklerle birle?tirmektedir. Nas?l Finansal Planlama Uzman? olunur? Sertifikal? Finansal Planlay?c? (Certified Financial Planner – CFP) ünvan?, finansal planlama mesle?ini icra etmek isteyenlerin sahip olmas? gereken profesyonel bir sertifikad?r. Bu ünvan, Amerika Birle?ik Devletleri’nde, FPSB’ye ba?l? olan, Sertifikal? Finansal Planlay?c? Standartlar? Kurulu (Certified Financial Planner Board of Standards – CFP Board) taraf?ndan, di?er 26 farkl? ülkede ise, o ülkenin FPSB üyesi olan ilgili kurulu?u taraf?ndan verilmektedir. Türkiye’de sertifika Finansal Planlama Derne?i taraf?ndan verilmektedir. ülkelere G?re Finansal Planlama Uzman? Say?s? ABD 76Bin CFP Japonya 19Bin CFP Kanada 16Bin CFP ?in 16Bin CFP Avustralya 5Bin CFP Copyright 2014 FPD | All Rights Reserved |

fpd.org.tr Whois

Domain Name: FPD.ORG.TR


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en